1652254488 Fırsatları yakalamak için sen de kayıt ol ! %30' a varan indirimleri kaçırma.

Politikalarımız

Şartlar ve Koşullar, Geri Ödeme Politikası, Ücretlendirme ve Promosyon Politikası.

KVKK

1-            Özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması için kişisel verilerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüktedir. İnternet sitesinde, kullanıcı adı ve şifre ile yapmış olduğunuz giriş işleminden sonra karşınıza çıkacak olan kutucuğu işaretleyerek KVKK bilgilendirme, aydınlatma ve onay metnini okuduğunuz ve kabul ettiğiniz kabul edilmektedir.

 

2-            Bu kanun ve diğer kanunlarca belirlenmiş olan usul ve esaslar kapsamında; “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve amaçla bağlantılı, ölçülü ve ilgili mevzuatlar kapsamındaki sürelerle sınırlı olmak üzere şirketimizce kayıt edilecek, saklanacak, güncellenecek, yasaların izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, kişisel verilerin işlenmesi için görevlendirilen personel tarafından yazılı, sözlü, elektronik ortamda olabilmektedir.

 

3-            Kişisel verilerinize erişim, sadece tanımlı süreçlere göre yetkilendirilmiş şirketimiz personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

 

4-            Irkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya başka inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetiniz, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz özel nitelikli kişisel verilerinizdir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak talebiniz ve açık yazılı rızanız ile işlenebilir. İnternet sitemizden almış olduğunuz hizmete göre özel nitelikli kişisel verileriniz işlenecektir. Ancak bu işlem sizlerin yazılı onayı ve rızanız ile gerçekleştirilecektir. Rızanız ve onayınız olmadan özel nitelikli kişisel veriniz işlenmez.

 

5-            İnternet sitemize yapmış olduğunuz başvurunuz, belgeleriniz, video, görüşme ile ilgili alınan verileriniz, internet sitemizde yer alan onay metnini tıklamanız halinde hizmet aldığınız bölüm ile paylaşılacak, saklanacak, kayıt edilecek ve ileride resmi kurumların talepleri halinde bu resmi kurumlarla paylaşılacaktır.

 

6-            Hizmet almak için kayıt oluşturanların bilgileri yetkin insanlarla paylaşılacağından,  yetkin insanların bu kişisel verileri saklama, kaydetme, paylaşma yükümlülüklerinin tamamı paylaşılan yetkin insanlara ait olup, internet sitemizin/dank’ın sadece aracı olması nedeniyle bu konuda bir zarar meydana gelmesi halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

7-            İstediğiniz her hangi bir zamanda, veri sorumlusu sıfatıyla internet sitemize/dank’a başvurarak kendinizle ilgili; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

8-            İnternet sitemize iletişim kısmında bulunan KVKK Başvuru Formunu doldurarak ücretsiz olarak başvuru yapabilirsiniz. 

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

 

 

Taahhüdün Konusu                        : Dank internet sitesinin her türlü “Ticari Sır” ve “Gizli Bilgi” niteliğine haiz bilgi ve belgelerin internet sitesinin yetkili organlarının ön bilgisi ve yazılı onayı olmaksızın her ne sebeple olursa olsun üçüncü şahıs konumunda olan kişi ve kurumlara ifşasının önlenmesidir.

 

 

İnternet sitesine kayıt olan her bir kişi;

 

İnternet sitesinin işleyişi sırasında edindiği Ticari Sır, dank’ın özel bilgileri niteliğine haiz ve münhasıran dank’a ait olan belge ve bilgilerin, hizmet alımı / hizmet verimi nedeniyle sahip olduğu danka ait olup korunması ve gizli kalması gereken her türlü fikri, teknik, ticari, mesleki, pazar satış stratejileri, ürün ve müşteri çevresi ile ilgili gizli bilgi ve sırları şirketin yetkili organlarının yazılı ön izni olmaksızın her ne sebeple olursa olsun hizmet sözleşmesinin devamı süresince ve hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra da; üçüncü şahıs konumunda olan kişi ve kurumlara açıklamayacağını, vermeyeceğini, ifşa etmeyeceğini ve iş bu bilgi ve sırların gizli kalması kuralına titizlikle uyacağını, iş bu bilgileri saklayacağını, şirket çalışanları ve şirket adına üçüncü şahıslar ile yapılan tüm görüşmelerde ses ve görüntü kaydı gibi yöntemler ile kayıt edilen hiçbir bildirimi (mail, faks, telefon görüşmesi vb.) verileri 3. Şahıslar/tüzel kişiler ile paylaşmamayı, kayıt altına almamayı, depolamamayı, dolayısı ile Dank’a zarar verecek hiçbir davranışta bulunmamayı, iş bu taahhüdümün tarafımdan ihlali durumunda; Dank’ın tarafıma hiçbir ihtar veya ihbar göndermesine gerek olmaksızın şirkete 50.000-TL tutarında cezai şartı nakden ve defaten herhangi bir itirazda bulunmaksızın ödeyeceğini, ayrıca Dank’ın iş bu eylem yada eylemim/ihlalim nedeniyle maruz kaldığı veya kalabileceği bütün zararlardan sorumlu olduğunu, Dank’ın her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyanı daha fazla olursa iş bu fazla olan her türlü zarar ve ziyanı Dank’a kayıtsız ve şartsız ödemeyi, iş bu ihlal nedeniyle Dank’a fazlaya ilişkin her türlü tazminat ve dava hakkının saklı kaldığını, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafa ait olduğunu gayri kabili rücu olarak hiçbir çekince ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt eder.

© DANK | TÜM HAKLARI SAKLIDIR - Powered By HBK SOFTWARE